Former leaders
当前位置: 首页  About HNU  Former leaders

All the Previous Leaders of HNU

Successive secretaries of HNU

 

  

NAME

TENURE TIME

POST

Nie Buwu

1951-1952

Party branch secretary of the Plain normal College

Zhao Jibin

1952-1953

Party grouping secretaryof Plain normal College

Zhao Jibin

1952-1955

Party grouping secretaryof Henan normal college the second college

Qi Xiushan

1953-1956

General Party branch secretary of Henan normal college the second college

Nie Buwu

1955-1957

Party grouping secretaryof Henan normal college the second college

  

Nie Buwu

1957-1958

Secretary of the Committee of the Communist Party of China of Xinxiang normal College

Ge Shuhua

1958-1967

Secretary of the Committee of the Communist Party of China of Xinxiang normal College

1972-1974

Han Qianzhi

1975-1976

Ge Shuhua

1977-1983

Xu Guotong

1983-1985

Wang Zhiyuan

1985-1998

Secretary of the Committee of the Communist Party of China of Henan normal University

Lin Shixuan

1998-2006

Zhang Yawei

2006-2011

Zhou Tiexiang

2011-2015

Zheng Bangshan

2015-2017

  

  

  

  

  

Successive principals of HNU

 

  

NAME

TENURE TIME

POST

Zhao Jibin

1951-1953

President of the Plain normal College

Ji Wenfu

1953-1955

Informal President of Henan normal college the second college

Zhao Jibin

1953-1956

vice-president of Henan normal college the second college

Li Junfu

1956-1967

1978-1979

President of Xinxiang normal College

Nie Buwu

1979-1983

Lu Jinsuo

1983-1988

President of Xinxiang normal College

President of Henan normal University

Wang Yujie

1988-1991

President of Henan normal University

Wang Shaoling

1991-1998

Tan Xingrong

1998-2002

Wang Jianji

2002-2006

Jiao Liucheng

2006-2013

Wang Jianji

2013-2015

  

  

  

  

  

Leading Official of Science of Zhongzhou University & Science college of Henan University

 

  

  

  

NAME

TENURE TIME

POST

Cao Liqing

1923-1927

Chairman of Department of Science, Zhongzhou University

Zhao Xinwu

1927-1929

Chairman of Department of Science, Sun Yat-sen University, Henan Province

Hao Xiangwu

1929-1930

Chairman of Department of Science, Sun Yat-sen University, Henan Province

Hao Xiangwu

1930-1931

President of Henan University College of Science by Provincial standing

Zhao Xinwu

1931-1935

President of Henan University College of Science by Provincial standing

Sun Xiangzheng

1935-1942

President of Henan University College of Science by Provincial standing

Sun Xiangzheng

1942-1946

President of Henan University College of Science Established by the State

Fan Yingchuan

1946-1948

President of Henan University College of Science Established by the State

Sun Xiangzheng

1949

President of Henan University College of Science

Li Junfu

1949-1951

President of Henan University College of Science

  

For a variety of reasons, partial tenure may not be accurate